Strona główna / Regulamin Usługi TravelPunkty

REGULAMIN

1. Terminy użyte w Regulaminie

2. Postanowienia wstępne

2.1 Regulamin określa warunki nabycia i korzystania przez Użytkowników z TravelPunktów.

3. Nabycie TravelPunktów

3.1 Punkty są nabywane na rzecz Użytkownika przez jego pracodawcę, zgodnie z postanowieniami umów i innych regulacji określających zasady ich nabycia łączące Emitenta oraz pracodawcę Użytkownika, poprzez dokonanie transakcji zakupu TravelPunktów w dostępnych nominałach TravelPunktów w proporcji 1 złoty równa się 1 TravelPunkt.

3.2 Potwierdzeniem nabycia TravelPunktów jest unikalny kod przesłany na adres mailowy Użytkownika, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika na komunikację elektroniczną. Kod może być wykorzystany wyłącznie po utworzeniu konta na stronie Platformy MultiWeekend, wyrażeniu odpowiednich zgód, w tym zgody na komunikację elektroniczną i wprowadzenia kodu w odpowiednią rubrykę w koncie Użytkownika na Platformie Multiweekend.

3.3 Punkty mogą być wykorzystane wyłącznie w celu dokonania płatności w całości lub w części za Oferty dostępne na Platformie MultiWeekend. Oferta Multiweekend wskazuje cenę w złotych polskich oraz cenę w TravelPunktach.

3.4 TravelPunkty mogą być wykorzystane na zakup Ofert w terminie 365 dni od dnia ich przyznania.

3.5 Po upływie okresu wskazanego w ust. 3.4., jeśli nie postanowiono inaczej, TravelPunkty wygasają ze skutkiem na koniec ostatniego dnia upływu 180 dniowego okresu ich ważności, jeśli nie zostały w tym czasie wykorzystane do nabycia Oferty na Platformie MultiWeekend.

4. Reklamacje i zwroty

4.1 TravelPunkty nabyte na Platformie nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę, ze względu na okoliczność, iż zostały nabyte za środki pracodawcy Użytkownika .

4.2 W przypadku nabycia Oferty warunki zwrotu TravelPunktów lub odstąpienia określone są w Regulaminie Platformy MultiWeekend.

4.3 Reklamacje powinny być zgłaszane na adres kontakt@travelbenefity.pl lub pisemnie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Emitent rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i przesyła odpowiedź w formie w jakiej została złożona reklamacja.

4.4 Powyższe regulacje nie wyłączają uprawnień Użytkownika związanych z odstąpieniem w zakresie świadczeń realizowanych na podstawie Multiweekend.

5. Polityka prywatności

5.1 Podane przez Użytkowników dane osobowe Emitent gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady określa Polityka prywatności.

5.2 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Emitenta w celu świadczenia usług, obsługi rezerwacji oraz archiwizacji. Dane osobowe mogą być wykorzystane w celach marketingowych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A., o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.

5.3 Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5.4 Emitent zapewnia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawiania.

5.5 Użytkownik ma prawo wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin jest dostępny na stronie www.multiweekend.pl . Na żądanie Użytkownika Regulamin może być przesłany drogą elektroniczną.

6.2 O zmianie Regulaminu Emitent poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.multiweekend.pl lub jednoczesne jej przesłanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika do wysłania unikalnego kodu TravelPunktów.

6.3 Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Emitenta, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie www.multiweekend.pl . Warunkiem korzystania z TravelPunktów jest zaakceptowanie aktualnej wersji Regulaminu.

6.4 TravelPunkty nabyte przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian do Regulaminu są nabywane i realizowane na zasadach dotychczasowych.

6.5 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Emitentem, której przedmiotem jest świadczenie przez Emitenta usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej

Zamknij